1 بوتیرومتر شیر 1% 26 ترمومتر 360-0 جیوه ای
2 بوتیرومتر شیر 6% 27 ترمومتر 420-10- جیوه ای
3 بوتیرومتر شیر 8% 28 بومه سنج 1100-1000
4 بوتیرومتر شیر 10% 29 بومه سنج 1200-1100
5 بوتیرومتر بستنی 20% 30 بومه سنج 1300-1200
6 بوتیرومتر خامه 50% 31 بومه سنج1400-1300
7 بوتیرومتر خامه 60% 32 بومه سنج 1500-1400
8 بوتیرومتر خامه 70% 33 بومه سنج 1600-1500
9 بوتیرومتر پنیر 40% 34 بومه سنج 1700-1600
10 بوتیرومتر کره 90% 35 بومه 70-0 (الکل سنج )
11 لاکتودانسیتومتر 36 بومه 100-0 (اسید سنج )
12 ترمو لاکتو دانسیتومترترمومتر بالا 37 ترمومتر قنادی
13 ترمو لاکتو دانسیتومترترمومتر پایین 38 پیپت سرنگی 1
14 هیدرومتر مخصوص شکلات 39 پیپت سرنگی 2
15 هیدرومتر مخصوص ماست 40 پیپت سرنگی 5
16 پیپت ژوژه 10/75 41 پیپت سرنگی 10
17 پیپت زوژه 11 42 لوله شور
18 درب فشنگی بوتیرومتر 43 بورت شور
19 کیت فسفاتاز 44
20 کیت آنتی بیوتیک B استار 45
21 ترمومتر 110-10- الکلی 46
22 ترمومتر 110-10 - جیوه ای 47
23 ترمومتر250-0 الکلی 48
24 ترمومتر 250-0 جیوه ای 49
25 ترمومتر 360-0 الکلی 50

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek