ملزومات آموزشی تولیدی
1 ولتا متر هوفمان 26 تعادل پایدار و نا پایدار
2 آمپرمتر ولت متر و گالوانومتر 27 تلسکوپ با پایه
3 آونگ الکتریکی و2 طرفه (کاتر ) 28 جعبه مقاومت و خازن
4 سطح شیب دار 29 چراغ رویتر
5 آینه محدب و مقعر و تخت 30 حلقه و گلوله
6 اسپکترو سکوپ 31 حرکت پرتابی
7 ریزسنج وکولیس 32 دیا پازون زوجی
8 آهنربای u شکل و تیغه ای الکتریکی 33 دیسک هارتل و ماکسول
9 ماشین آتود با ضمائم 34 دیود نوری وژرمانیوم روی پایه
10 استوانه ارشمیدوس 35 ذره بین دسته دار
11 الکتروسکپ عقربه ای 36 رئوستا
12 گوی سنج 37 ژنراتور دستی
13 با د نما و با د سنج 38 سری بویین با هسته و جوشن
14 دستگاه تسلا 39 سری خازن ومقاومت 10 عددی
15 بویل ماریوت 40 نیروسنج 1و 2/5 و 5 و 10 نیوتن
16 بی متال 41 وندوگراف برقی با ضمائم
17 پنانسیومتر 42 سری وزنه های قلابدار و شکاف دار
18 پل تار 43 سقوط آزاد
19 پل وتسون 44 سلول خورشیدی
20 کالریمتر ژول 45 سنو متر
21 پیل ولتا 46 ضریب انبساط طولی
22 تابلو الکتریسیته جاری 47 عدسی محدب و مقعر
23 تخته برآیند نیروها 48 فشار سنج مایعات
24 تخت هوا با سنسور نوری 49 قطب نما
25 ترانسفور ماتور کاهنده 50 سری فنر 5 عددی

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek