مدلهای آناتومی تولیدی
1 اسکلت تمام قدی 26 گوش
2 استخوان بندی بزرگ و کوچک 27 لگن خاصره مرد
3 برش سر و صورت 28 لگن خاصره زن
4 پوست 29 لوزالمعده و طحال
5 تک یاخته 30 مادگی و پرچم
6 جمجمه 31 مراحل تشکیل جنین
7 چشم 32 مراحل تقسیم سلول
8 حنجره 33 مراحل تقسیم میتوزو میوز
9 دستگاه تنفس با قلب و ریه 34 معده
10 دستگاه دفع ادرار با کلیه و مثانه 35 مغز 2 قسمتی
11 آموزش مسواک 36 مغز 4 قسمتی
12 دندان 37 مفصل زانو
13 زبان و دندان 38 مفصل زانو با غضروف
14 سر با نمایش مغز 39 مقطع میکروسکپی برگ
15 نیم تنه زن 40 مقطع میکروسکپی ساقه
16 نیم تنه مرد 41 نخاع درون مهره گردنی
17 سلول جانوری 42 نیم فک دیواری
18 سلول گیاهی 43 نیم تنه کوچک
19 عضلات 44 نیم تنه متوسط
20 قلب 45 نیم تنه بزرگ
21 قلب با نمایش آئورت 46 مدل حیوانات
22 کبد 47 مدل آموزشی پرستاری
23 کلیه دیواری 48 مانکن احیای قلبی و ریوی
24 کلیه ایستاده 49 مانکن پرستاری
25 کلیه سه قسمتی 50 تزریق وریدی

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek