ملزومات فلزی تولیدی
1 انبر کوره کوتاه 26 خط کش هما توکریت
2 انبر کوره متوسط 27 رک فلزی
3 انبر کوره بلند 28 نوا دوبل
4 انبر بوته 29 پایه ومیله فلزی
5 پنس 30 گیره ارلن
6 پیپت گردان 31 گیره بورت ساده
7 اسپاچول 32 گیره قیف
8 ظرف رطوبت 33 گیره بشر
9 توری نسوز 34 گیره فیشر
10 مثلث نسوز 35 گیره لوله آزمایش
11 چراغ الکلی 36 گیره بالن
12 چراغ بونزن با شعله پخش کن 37 گیره بورت نواردار
13 چراغ بونزن ساده 38 جا لوله آلومینیوم 16 خانه
14 آنس 39 جا لوله آاومینیوم 20 خانه
15 فیلد و پلاتین 40 جا لوله آلومینوم 33خانه
16 چوب پنبه سوراخ کن دستی 41 جا لوله استیل 16 خانه
17 خط کش فلزی 42 جا لوله استیل 20 خانه
18 متر فلزی 43 جا لوله استیل 33 خانه
19 سبد سیمی 44 جای پیپت آلومینیوم
20 سبد رنگ آمیزی فلزی 45 جای پیپت استیل
21 جک آزمایشگاهی 46 جای پلیت آلومینیوم
22 چراغ الترا ویوله 47 جای پلیت استیل
23 قاب لامپ 45cm 48 سه پایه
24 قاب لامپ 90cm 49 سبد سیمی
25 خرطوم خلاء فلزی 50 سبد استیل

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek