ملزومات چینی آزمایشگاهی تولیدی
1 جار سرامیکی 1000ccبا گلوله و بدون گلوله 26 قیف بوخنر 15cm
2 جار سرامیکی 2000ccبا گلوله و بدون گلوله 27 هاون چینی 6cm
3 جار سرامیکی 3000ccبا گلوله و بدون گلوله 28 هاون چینی 8cm
4 جار سرامیکی 6000ccبا گلوله و بدون گلوله 29 هاون چینی 10cm
5 جار سرامیکی 8000ccبا گلوله و بدون گلوله 30 هاون چینی 12cm
6 جار سرامیکی 10000ccبا گلوله و بدون گلوله 31 هاون چینی 15cm
7 جار سرامیکی 15000cc با گلوله و بدون گلوله 32 جار گردان جهت 3 عدد جار
8 جار سرامیکی 20000cc با گلوله و بدون گلوله 33 جار گردان جهت 1 عدد جار
9 قندان فست میل 300ccبا گلوله و بدون گلوله 34 دستگاه فست میل با تایمر
10 قندان فست میل 400cc با گلوله و بدون گلوله 35 دستگاه فست میل بدون تایمر
11 قندان فست میل 600ccبا گلوله و بدون گلوله 36 کروزه 20cc
12 قندان فست میل 1000ccبا گلوله و بدون گلوله 37 کروزه 25cc
13 قندان فست میل 1500ccبا گلوله و بدون گلوله 38 کروزه30cc
14 سینک سرامیکی 15*15 39 کروزه 50cc
15 سینک سرامیکی 20*20 40 کروزه 100cc
16 سینک سرامیکی 30*15 41 کپسول چینی 25cc
17 سینک سرامیکی 30*30 42 کپسول چینی 30cc
18 سینک سرامیکی 35*35 43 کپسول چینی 50cc
19 سینک سرامیکی 40*40 44 کپسول چینی 100cc
20 شینک سرامیکی 50*45 45 کروزه کوچ
21 قیف بوخنر 5cm 46
22 قیف بوخنر 6cm 47
23 قیف بوخنر 8cm 48
24 قیف بوخنر 10cm 49
25 قیف بوخنر 12cm 50

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek