برد پارکرآگار Bired-parker Agar

از این محیط برای تشخیص و جداسازی Staphylococcus aureus در صنایع غذایی استفاده می گردد.وجود ماده سدیم پیروات در محیط ازآسیب های سلول ها و ارگانیسمها جلوگیری و به بهبود آنها کمک می کند.لیتیم کلراید و پتاسیم تلوریت از رشد سایر ارگانیسم ها جلوگیری می کند و گلایسین و پیروات هم به رشد استافیلوکوک ها کمک می نماید .این محیط در مقایسه با سایر محیط های مناسب رشد Staphylococcus aureus از خاصیت ممانعت کنندگی کمتری برخوردار است هر چند که استافیلوکوک رشد کرده و در محیط باید توسط تست های بیوشیمیایی تایید گردد. برای انکوبه نمودن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه نگهداری نمایید .


بایل اسکولین آگار Bile Esculine Agar

یکی از محیطهای افتراقی است که برای جداسازی استرپتوکوک های گروه D از مواد غذایی و نمونه های دارویی مورد استفاده قرار میگیرد.به علت وجود مقدار زیاد نمک صفراوی دراین محیط (4%) رشد باکتری های گرم مثبت بجز استرپتوکوک ها ی گروه D و انتروکوک ها مختل می شود . استرپتوکوک های گروه Dوانترکوک ها قادر به هیدرولیزاسکولین به اسکلوتین ودکستروز می باشند که از ترکیب آنها با ماده فریک سیترات رسوب قهوه ای رنگی ایجاد می گردد. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


بیسموت سولفید آگار Bismth Sulphite Agar

از این محیط برای جداسازی سالمونلاها بخصوص Salmonella typhi از نمونه های کلینیکی وغذایی استفادهمیشود. حساسیت محیط به انتشار یکنواخت ماده بیسموت سولفید وابسته است بنابراین بهتراست قبل از ریختن محیط پلیت ها آن را بخوبی تکان دهید .وجود دو ماده برلیانت گرین و بیسموت سولفید در این محیط از رشد باکتری های گرم منفی روده ای جلوگیری می نماید کلنی های Sal.enteritidis – Sal.typhimurim Sal.typhi بصورت سیاه با ناحیه براق متالیک دیده میشود. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 48 ساعت دردمای37 درجه قراردهید. کلنی های سیاه رنگ بعد از 18 ساعت دیده می شود در صورتی که جلای کلنی ها بعد از48 ساعت ساعت ظاهر میشود.


بلاد آگار (پایه) Base ) Blood Agar )

یکی از محیطهای کشت پایه میباشد که بدون غنی سازی برای کشت و جداسازی تعدادی ازارگانیسمها مورد استفاده قرار می گیرد. با اضافه کردن 5% سرم خون اسب یا گوسفند و غنی کردن آن امکان رشد باکتری ها سخت رشد را فراهم کرده و فعالیت همولیتکی آنان را نیز بررسی می کنیم . در صورت اضافه کردن 7% خون بدون فیبرین دردمای 70 درجه و ثابت نگه داشتن دمای آن به مدت 10 دقیقه محیط Chacolate Agar بدست می آید . برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 48 ساعت در دمای 37- 35 قرار دهید.


برین هارت اینفیوژن آگار Heart Infusion Brine

یک محیط مغذی است که برای جداسازی و رشد باکتریهای سخت رشد مورد استفاد قرارمیگیرد. برای غنی کردن محیط میتوان به آن خون اضافه نمود.این محیط برای جداسازی اولیه باکتریهای هوازی ازنمونه های کلینیکی مناسب میباشد در صورت اضافه نمودن 50 میلی گرم کلرامفنیکل و یا 40 میلی گرم استرپتومایسین و یا مخلوط 50 میلی گرم جنتامایسین و 50 میلی گرم کلرامفنیکل به همراه 10- 5% خون در شرایط استریل به هر لیتر از آن ( در دمای 30- 25 به مدت 2- 1 هفته) یک محیط مناسب برای جداسازی قارچهای پاتوژن بدست می آید که باکتریها در آن قادر به رشد نخواهند بود. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای درجه نگهداری نمایید.


براث برین هارت اینفیوژن Brine Heart Infusiom Broth

یک محیط بسیار مغذی است که برای جداسازی Pnemococci , Streptococci وMeninegcococci و همجنین سایر باکتریهای سخت رشد پیشنهاد میگردد.اضافه نمودن 1/0 % آگار به یک لیتر از محیط باعث ایجاد فشارهای متفاوت اکسیژن میگردد و محیط را برای رشد باکتری های هوازی و بیهوازی مناسب میگرداند. ازاین محیط برای آزمایش قدرت بیماری زایی استرپتوکوکها استفاده میگردد و با اضافه نمودن مایع آسیت به محیط شرایط مناسبی برای رشد مننگوکوک ها فراهم میگردد. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت دردمای 37 درجه نگهداری نمایید.برلیانت گرین آگار Brilliant Green Agar

یک محیط انتخابی برای جداسازی سالمونلاها می باشد ولی برای جداسازی Sal.typhi یاShigella توصیه نمیگردد. استفاده از یک محیط براث مناسب (تتراتیونات براث) قبل از گشت امکان جداسازی سالمونلا را افزایش می دهد همچنین با اضافه نمودن یک گرم سولفاپیریدین به یک لیتراز این محیط نیز احتمال جداسازی سالمونلا بیشترمیگردد. در آزمایشگاه های صنایع غذایی از محیط پیتون پاتر به عنوان کشت اولیه استفاده می شود . جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای 35 درجه قرار دهید.


برلیانت گرین بایل براث 2% Green Bile Broth %2 Brilliant

از این محیط برای جداسازی و تایید وجود کلی فرمها استفاده میگردد. وجود برلیانت گرین و نمک صفراوی ازرشدباکتریهای گرم مثبت جلوگیری میکند.ازاین محیط برای کنترل آب, لبنیات ومواد غذایی مورد استفاده قرارمی گیرد. برای تشخیص E.coli محیط کشت داده شده را به مدت 48 ساعت د ر دمای 44 درجه انکوبه می نماییم . وجودکدورت وگازدرلوله دروهام ازعلائم تشخیص میباشد. برای تشخیص Coli – aerogenes محیط کشت داده شده را به مدت 24تا 48 ساعت در دمای 32 درجه انکوبه می نماییم. اگر محیط را با غلظت 2 برابر تهیه میکنید از اتوکلاو کردن آن خودداری نمایید.


بروسلا آگار(پایه) Brucella Agar (Base

یک محیط کشت پایه می باشد که با اضافه کردن 5% سرم خون اسب یا گوسفند به سرم دکستروز آگار تبدیل می گردد . با اضافه نمودن ترکیب آنتی بیوتیکی 100 میلی گرم Cyclohexamide + 25000 واحدBacitracin + 6000واحد B Polymixin به یک لیترازاین محیط میتوان محیط انتخابی بروسلا آگاررا تهیه نمود . پلیت های کشت داده شده را باید در محیطی با 20-10% گاز CO2 و در دمای 35 درجه به مدت10روز انکوبه نمود . کلنی بروسلا ریز صاف و شفاف میباشد. قطر آن پس از mm1 به mm2-2 افزایش میابد برای تعیین حساسیت بروسلاها به رنگ میتوان از محیط سرم دکستروز آگار استفاده نمود.


بروسلا براث (پایه) Brucella Broth (Base

یک محیط کشت مناسب برای رشد باکتریهای سخت رشد همچون گونه های بروسلا استرپتوکوکها وپنوکوک ها و ...می باشد . کازیتون تریپتون موجود درمحیط به عنوان منبع غنی نیتروژن میباشد و عصاره مخمر موجود در محیط به عنوان منبع تامین کننده ویتامین های گروه B میباشد . قند موجود در محیط نیز به عنوان منبع انرژی میکروارگانیسم میباشد.این محیط با اضافه کردن 5% سرم خون اسب یا گوسفند به یک محیط بسیار مغذی تبدیل میشود با اضافه نمودن آنتی بیوتیکهای مناسب میتوان به عنوان محیط انتخابی بروسلا از آن استفاده نمود.


کری-بلر cary – Blair Medium

نام دیگرآن Charcoal Transport medium Without می باشد که در سال 1954 توسط ((Stuart پیشنهاد گردید. سپس کری و بلر محیط خود را با حداقل میزان مواد غذایی و پتانسیل اکسیداسیون و احیا و با PH بالا پیشنهاد نمودند.ازاین محیط برای انتقال و جمع آوری نمونه های میکروبی استفاده می شود.وجود ماده تیوگلیکولات سدیم درمحیط باعث کاهش واکنشهای اکسیداسیون و احیا میشود و PH بالای محیط بخاطرجلوگیری ازاسیدی شدن محیط ونگهداری طولانی مدت باکتری میباشد. این محیط قادراست Salmonella و Shigella را بیش از 49روز و Vibrioرا تا22 روز نگهداری نمایید. (در دمای 28 درجه) برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در 35 درجه نگهداری نمایید.


ستریماید آگار Cetrimide Agar

یک محیط انتخابی برای جداسازی Pseudomonas aeruginose از نمونه های کلینیکی است. وجودماده ستریماید در محیط از رشد سایر باکتری ها جلوگیری می نماید . با استفاده از این محیط قدرت باکتریها را در تولید Pyocyanin , Fluorescein ارزیابی و آنها را شناسایی می کنیم. لازم به ذکر است که برای جداسازیPseu.aeruginosa باید نمونه های موجود را از محیط T.S.B یا برین هارت اینفیوژن براث به محیط ستریماید آگار انتقال دهیم کلنی های رشد کرده به رنگ آبی آبی متمایل به سبز و یا بیرنگ میباشند. به منظور انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37-35 درجه نگهداری نمایید.


آگارکلمبیا بلاد Columbia Blood Aga

یک محیط بسیار مغذی است و از آن میتوان محیط بلاد آگار و Chacolate Agar تهیه نمود.از این محیط انواع محیط های افتراقی و انتخابی نیز می توان تهیه نمود . در صورت اضافه نمودن 1 ویال از مکمل های(Supplement ) بروسلا ,کمپیلوباکترو گاردانلا به 500 سی سی از این محیط میتوان محیط های انتخابی آنان را تهیه نمود. بخاطر وجود ماده مغذی زیاد در این محیط باکتریها به مقدارزیادی در این محیط رشد میکنند . در این محیط کلنی ها بصورت تیپیک رشد میکنند و رنگ کلنی های رشد کرده بخوبی قابل بررسی است. نشاسته موجود در این محیط باعث خنثی سازی اثر سم های تولید شده می گردد و رشد سریع باکتری را نیز سبب میشود .بخاطر کربوهیدرات موجود در محیط ممکن است استافیلوکوک تولید همولیز آلفا نماید که در این صورت برای تاییدگونه های باکتری باید از تست های بیوشیمیایی استفاده نمود.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قراردهید.


کوک میت براث Cook Meat Broth

از این محیط برای کشت باکتری های هوازی و بیهوازی استفاده میگردد و محیط مناسبی برای جداسازی و شناساییکلستریدیم میباشد.اولین بار این محیط برای جداسازی باکتری های بیهوازی برای زخمها مورد استفاده قرار گرفت ومشخص شد که عصاره بافت قلب ماده ای بسیار مغذی است و برای رشد اکثر باکتری ها مناسب میباشد.ازاین محیطبرای تشخیص آلودگی به کلستریدیوم ها در صنایع غذایی نیز استفاده میشود. عصاره قلب موجود در محیط به علت دارا بودن ماده گلوتاتیون خاصیت احیا کنندگی دارد و محیط را برای رشد باکتری های بیهوازی مناسب میسارد. کدرشدن وتشکیل حباب ازنشانه های رشد باکتری می باشد.سیاه شدن محیط یا متلاشی شدن گوشت مورد آزمایش نشانه بروز خاصیت پروتئولتیکی می باشد و به منظور کسب نتیجه مناسب از آزمایش بهتر است این محیط را بلافاصله پس ازتهیه مصرف نمود . در صورت نداشتن Gaz Pac برای ایجاد شرایط بیهوازی می توانید از یک لایه پارافین و یا یک لایه آگار در روی لوله ا استفاده کنید. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 48 ساعت در حرارت 37 درجه نگهداری نمایید.


آگارکورن میل Corn Meal Agar

یک محیط مناسب برای نگهداری قارچها و تولید کلامیدوسپور در Candida albicans میباشد. با اضافه نمودن2 گرم گلوکز به 1 لیتر محیط کورن میل آگار محیط مناسب رشد فیتوپاتوژن ها بدست می آید . اضافه نمودن 1%Tween80 به یک لیترمحیط باعث تولید زیاد و سریع کلامیدوسپودم در Candida albicans می گردد.وجودعصاره ذرت برای رشد و تغذیه قارچها مناسب میباشد.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 4 روزدرحرارت25 درجه نگهداری نمایید.


آگارسیستین تریپتون Cystine Tryptone Agar

از این محیط برا ی نگهداری ارگانیسمهای مدفوع مانند بروسلا و کارین باکتریا– پارسارلا و پنموکوکوس و همچنین استرپتوکوکوس بدون نیازبه اضافه کردن ماده مکمل می توان استفاده نمود. باکتری های بیهوازی همچون اکتینومیسز باوایس و... میتوان حتی در حضور دی اکسید کربن تولید شده به راحتی در این محیط رشد نماید.عامل حرکت نیزدراین محیط بوسیله شیارهای ناشی از حرکت باکتری در محیط قابل مشاهده است از آنجایی که در فرمولاسیون محیط هیچگونه ماده کربو هیدراتی وجود ندارد از این محیط در صورت اضافه کردن کربوهیدراتها میتوان به عنوان

محیط آموزشی جهت بررسی فرایند تخمیر نیز استفاده نمود.


آگاردکستروز Dextros Aga

یک محیط کشت مغذی برای کشت گروه زیادی ازمیکروارگانیسمها میباشد.با اضافه کردن 5% خون اسب یا گوسفند به محیط استریل شده درشرایط استریل و در دمای 50 درجه میتوان محیط دکستروز بلاد آگار تهیه نمود میزان زیاددکستروز موجود در محیط به عنوان منبع تامین کننده انرژی مورد نیاز رشد میکروارگانیسمها میباشد.ازطرفی همینمیزان دکستروزمانع بررسی اثرهمولیز در این محیط میشود.تریپتوزو بیف اکسترکت موجود در محیط به عنوان منبعتامین کننده نیتروژن و ویتامین های مورد نیازرشد میباشد.نمک موجود در محیط نیز تعادل اسمزی محیط را بوجودمی آورد. جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 ساعت در دمای 35 درجه نگهداری نمایید.


اشرشیا کولی براث EC Broth Escherichia Coli Broth

یک محیط کشت انتخابی است که برای جداسازی و شمارش کلی فرم ها در آب و مواد غذایی مورد استفاده قرارمی گیرد.وجود لاکتوز در این محیط امکان رشد باکتری های لاکتوز مثبت بخصوص کلی فرمها را فراهم میسازد و وجود نمک صفراوی در محیط ازرشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری مینمایید.بافر فسفات موجود درمحیط باعث کنترل Ph درهنگام تخمیر لاکتوزمیشود.در این محط باکتریهای لاکتوز مثبتی که لاکتوز را مصرف میکنند تولید گازمی نمایند. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 ساعت در دمای 45درجه و یا 37 درجه قراردهید.وجود گازدرلوله های دروهام در دمای 45 درجه نشانه وجود Escherichia Coli است در حالی که مشاهده گاز در حالت دوم یعنی در دمای 37 درجه نشانه وجود سایر کلی فرم ها بجز Escherichia Coli میباشد.


آگارائوزین متیل بلو E.M.B Agar (Eosin Methylene Blue Agar)

یک محیط انتخابی – افتراقی است که برای جداسازی باکتری های گرم منفی روده ای بکار میرود.دراین محیط کلنیSalmonella وShigella شفاف و بی رنگ است در حالی که کلنی E.coli با قطر تقریبی 2 تا 3 میلی متر دارای جلای فلزی با مرکز تیره میباشد.بعضی از انواع کلی فرم ها روی این محیط تولید کلنی های موکوئید مینماید که دارای جلای فلزی با مرکز قهوه ای رنگ می باشد. کلنی آنتروباکتر معمولا با قطر 4 تا 6 میلی متر مشاهدهمی گردد.این محیط مناسب رشد باکتری های گرم مثبت نمیباشد.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت

48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


براث لیور Liver Brot


این محیط برای جداسازی کلستریدیوم و سایرباکتری های بیهوازی از گوشت و سایر مواد غذایی پیشنهاد گردید.برای استفاده از این محیط تکه های مورد آزمایش را در آبگوشت 80 درجه انداخته و آن را با یک لایه وازلین یا پارافین می پوشانیم.سپس دردمای 37 درجه به مدت 18 تا 24 ساعت انکوبه میکنیم.تولید گاز نشان دهنده وجود کلستریدیوماست که برای تایید آزمایش از رنگ آمیزی گرم استفاداه مینماییم.


براث گلوکز Glucose Broth


از این محیط برای بررسی اثر تخمیر گلوکز بدون حضور معرف استفاده میشود.همچنین از این محیط برای بررسی حساسیت میکرودارگانیسمها درمقابل رقتهای مختلف آنتی بیوتیک ها نیز استفاده میگردد.درمحیط گلوکزبراث به دلیلعدم حضور کربوهیدرات (بجز گلوکز) اثر تخمیر گلوکز به راحتی قابل مشاهده است زیرا موادی همچون عصاره گوشت گاو که تا حدودی حاوی کربوهیدرات میباشد دراین محیط وجود ندارد.دراین محیط از تریپتون به عنوان منبعغذایی مناسب رشد ارگانیسمها استفاده شده است و سدیم کلراید موجود در محیط تعادل اسمزی محیط را سبب میشود .وجود 5% گلوکز به عنوان تنها منبع کربوهیدرات باعث تامین انرژی لازم برای رشد و مشاهده پدیده تخمیرمیباشد.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


هکتون انتریک آگار Hektoen Enteric Agar

یک محیط مناسب برای جداسازی سالمونلا و شیگلا میباشد.دراین محیط 3 قند لاکتوز سوکروز وسالیسین وجود داردکه حالت اپتیمم را برای جداسازی پاتوژنهای روده ای فراهم می آورد میزان قندها و پیتون موجود در محیط باعثجلوگیری از اثرممانعت کننده نمک صفراوی میشود و معرف های موجود در محیط رشد خوب سالمونلا و شیگلا راسبب میگردند.غلظت زیاد لاکتوز باعث مشاهده بهتر پاتوژنهای روده ای میشود و مشکل تاخیر تخمیر لاکتوز را به حداقل می رساند . به دلیل ترکیب تیوسولفات سدیم و فریک آمونیوم سیترات باکتری های تولید کننده گاز H2SCitrobacter و Proteus جلوگیری می گردد و محیط اختصاصی تر می شود.جهت انکوبه کردن محیط تولید کلنی هایی با مرکز تیره می نمایند.با اضافه کردن 15 میلی گرم در لیتر Novobiocin از رشد باکتری های کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


کلیگلر آیرون آگار K.I.A (Kligler Iron Agar

اولین بار از این محیط برای تشخیص باکتریهای گرم منفی روده ای استفاده شد.در ترکیب ای محیط 2 قند لاکتوز وگلوکز وجود دارد که ازتخمیر این 2 قند و احیای گوگرد میتوان گازH2S و رسوب سیاه ناشی از ترکیب آن با نمک آهن را مشاهده نمود.در این محیط میتوان تولید گاز را توسط باکتری ها مشاهده نمود.برای کشت باکتری های موردآزمایش باید از 2 قسمت شیب دار لوله (بصورت زیگزاگ) و استوانه ای لوله (بصورت عمقی ) استفاده نمود.درصورت تخمیر هر دو قند PH محیط اسیدی و معرف فنل رد به رنگ زرد تبدیل میگردد و اگر باکتری فقط قادر به تخمیر گلوکز باشد بعد از گذشت 3 ساعت قسمت شیب دار و استوانه ای زرد رنگ می گردد ولی به علت مقدارکم گلوکز (1/0 لاکتوز) وعدم توانایی در تخمیرلاکتوز باکتری جهت ادامه حیات شروع به استفاده پیتون مینماید ومحیط را مجددا قلیایی کرده و رنگ آن قرمزمیگردد. جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18تا 48 ساعت در دما 37 درجه قرار میدهید.


براث لاکتوز Lactose Broth

محیطی است که به منظور تشخیص اولیه کلی فرم ها در شیرآب و مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد .لوله هایحاوی لاکتوز براث توسط نمونه های رقیق شده کشت داده میشود و دردمای 37 درجه به مدت 24 تا 48 ساعت انکوبه میگردد.معمولا تشخیص تولید گاز توسط باکتری بعد از48 ساعت امکان پذیراست و باید آن را درلوله هایدروهام مشاهده نمود.این تشخیص به عنوان تشخیص اولیه کلی فرمها قلمداد میشود و پس ازآن باید توست تست های بیوشیمیایی تایید گردد. اگر از غلظت 2 برابر محیط استفاده میکنید از حرارت دادن زیادی آن خودداری کنید.


لوریل سولفات براث Lauryl Sulphate Broth

از این محیط برای تشخیص وجود کلی فرم ها درآب, لبنیات (بخصوص بستنی) و سایر مواد غذایی استفاده میشود.روش کار بدین صورت است که با استفاده از رقتهای مختلف مقداری از ماده مورد آزمایش را دردمای 35 درجه به مدت 24تا48 ساعت انکوبه میکنیم.لوله هایی که تخمیر نشان داده اند را انتخاب و با 2 لوله دیگر امتحان مینماییم.با استفاده از بن ماری یکی را دردمای 35 درجه و دیگری را دمای 44 درجه نگهداری میکنیم.اگ درلوله 44 درجه پس از 7 ساعت اثر تخمیر مشاهده گردید با استفاده از معرف کواکس یا ارلیش آزمایش ایندول را انجام میدهیم.مثبت بودن آزمایش نشانه وجود E.coli است. اگر در لوله 35 درجه اثری از تخمیر دیده نشد آن را به عنوان تخمیراولیه ارگانیسمهای دیگر غیر از کلی فرمها قلمداد مینماییم.


براث لایزین دکربوکسیلاز Lysine Decarboxylase Broth


یک محیط افتراقی برای شناسایی باکتریهای روده ای بخصوص Samonella وArizona براساس توانایی آنها دردکربوکسیلاسیون لایزین و تولید H2S می باشد.از این محیط به عنوان یک محیط مناسب برای شناسایی گونه هایلاکتوزمثبت ولاکتوز منفی سالمونلا استفاده میگردد.خیلی از گونه های سالمونلا بخاطر سرعت بالای تخمیر لاکتوز مانع تولید گازH2S درمحیط های همچون TSI میشوند بنابراین با استفاده ازدکربوکسیلاسیون لایزین آنها راشناسایی می کنیم.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 16 تا 18 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگارلایزین آیرون Lysine Iron Agar


یک محیط افتراقی برای شناسایی باکتریهای روده ای بخصوص Samonella وArizona براساس توانایی آنها دردکربوکسیلاسیون لایزین و تولید H2S می باشد.از این محیط به عنوان یک محیط مناسب برای شناسایی گونه هایلاکتوز مثبت و لاکتوز منفی سالمونلا استفاده میگردد.خیلی از گونه های سالمونلا بخاطر سرعت بالای تخمیرلاکتوزمانع تولید گاز H2S در محیط های همچون TSI میشوند بنابراین با استفاده از دکربوکسیلاسیون لایزین آنها را شناسایی می کنیم.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 16 تا 18 ساعت دردمای 37 درجه قراردهید.


مکانکی آگار MecConkey Agar


یکی از محیط های انتخابی – افتراقی است که برای جداسازی Coliform وVibrio cholera و سایر پاتوژنهای روده ای مورد استفاده قرار می گیرد.وجود نمک صفراوی در این محیط از رشد باکتریهای گرم مثبت جلوگیریمی نماید کلنی کلی فرمها روی این محیط به رنگ قرمز روشن تا ارغوانی و به همراه هاله ای از رسوب املاحصفراوی دیده می شوند.این هاله بر اثر تاثیر اسید حاصل از تخمیر لاکتوز روی املاح صفراوی ایجاد میشود.باسیلهایی که لاکتوز را تخمیر نمی کنند رنگ محیط کشت را تغییر نمی دهند و کلنی بی رنگ ایجاد میکنند.که نور را ازخود عبور میدهد.به طورکلی کلنی لاکتوزمثبتها قرمز رنگ (با هاله)و کلنی لاکتوز منفی ها بی رنگ میباشند موارداستفاده این محیط عبارتند از:

- برای آزمایش آلودگی میکروبی در آب

- برای جداسازی باسیلهای روده ای از مدفوع و سایر مواد آلوده

- برای تایین حساسیت باسیلهای روده ای در برابر آنتی بیوتیکها

- برای تشخیص سوشهای مایکوباکتریوم (با افزودن کریستال ویولت)

برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگارمانیتول سالت Mannitol Salt Agar

یک محیط انتخابی برای جداسازی و شمارش Staphylococci از شیرومواد غذایی و... میباشد.وجود قند مانیتولو معرف فنل رد باعث میگردد که استافیلوکوک طلایی (aureus Staphylococcus) تولید کلنی زرد رنگ با هاله زرد رنگ نماید در صورتی که سایر استافیلوکوک ها معمولا کلنی های قرمز با هاله بنفش رنگ ایجاد میکنند. همچنین وجود مقدار زیاد کلرور سدیم در این محیط از رشد سایر باکتریهای پاتوژن جلوگیری مینماید.


ام . آر. وی.پی MR –VP


از این محیط برای آزمایش متیل رد Voges – Proskauer به منظور شناسایی کلی فرمها استفاده میشود.گلوکزموجود در محیط بر اثر فعالیت کلی فرمها تخمیر میشود و در اثر پایین آمدن ph محیط رنگ قرمز ارغوانی ایجادمیشود.در مورد E.coli اگر زمان انکوباسیون زیاد شود ph محیط به شدت اسیدی و MR مثبت میشود.گونه های کلبسیلا با انجام دکربوکسیلاسیون پیرویک اسید وتولید استون تست MR رامنفی میکنند.(استون تولید شده رامیتوان با اضافه نمودن معرف VP و تغییر رنگ محیط به قرمز تشخیص داد.برای استفاده از این محیط پس از انجام عمل کشت محیط را به مدت 2 روز در دمای 37 درجه انکوبه می کنبم.سپس 5 قطره از معرف 04/0 % متیل رد را اضافه مینماییم.ایجاد رنگ قرمز ارغوانی نشانه مثبت بودن MR است.برای انجام آزمایش VP از ماده کراتنین یا نفتل به عنوان ماده گوانین دار استفاده میشود و ایجاد رنگ قرمز مایل به صورتی نشانه مثبت بودن آزمایش است.


مولر هینتون براث Mueller – Hinton Broth

یک محیط کشت مناسب برای جداسازی Neisseria میباشد.و در آزمایش حساسیت میکروبی به آنتی بیوتیکها نیزمورد استفاده قرار میگیرد.این محیط به منظوربررسی حداقل غلظت آنتی بیوتیک (MIC ) برای میکروبهای هوازی کاربرد دارد.با استفاده ازاین محیط جداسازی باکتریهای Gonococci وMeningococci بخوبی انجام میگیرد.


مولر آگارهینتون Agar Mueller – Hinton


از این محیط برای بررسی حساسیت میکروارگانیسمها به داروهای ضد میکروبی استفاده میشود.هر چند که در ابتدا از این محیط برای جداسازی گونه های Neissria استفاده میکردند.با استفاده از دیسکهای آنتی بیوگرام 24 ساعت بعد از قرار گرفتن آنان بر روی محیط کشت داده شده پی به نوع عامل ممانعت کننده رشد می بریم.در این روش عوامل زیر در تشخیص درست نقش دارند:

- غلظت میکروارگانیسم

- غلظت دیسکهای آنتی بیوتیک

- زمان تهیه و ضخامت محیط

- روش انجام آزمایش

- مقیاسی که برای تفسیر نتایج بکار میبریم

درصورت اضافه نمودن 5 % سرم خون اسب یا گوسفند به محیط امکان رشد باکتری های سخت رشد را فراهمخواهیم کرد.باد توجه داشت که ضخامت محیط در قسمت های مختلف پلیت باید یکسان و در حدود 4 میلی متر باشد معمولا در پلیت های 90 میلی متری باید میزان 25 میلی لیتر و در پلیت های 140 میلی متری حدود 60 میلی لیترمحیط ریخته شود.


واترپپتون Peptone Water

یکی ازمحیط های کشت پایه است که برای انجام آزمایش تخمیر میتوانیم انواع قندها ومعرف ها را به آن اضافه کنیم.محیط پپتون واتر مناسب برای جداسازی Vibrio Cholerace ازمواد آلوده محیطی است که ph آن به 4/8 رسیدهباشد (Cruickshank – 1968 ) این محیط برای بررسی آزمایش ایندول نیز مناسب می باشد.با این حال توصیهمی گردد که برای این منظورازمحیط تریپتون واتراستفاده می شود. جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را بهمدت 18 تا 24 ساعت در دمای 35 درجه نگهداری نمائید.


براث نیترات آگار Base) ) Base) / Broth nitrate agar

شاخص تخمیر نیترات درشناسایی انواع باکتریها بخصوص گروه انتروباکتریاسه ها مورد استفاده قرارمیگیرد اخیرا کمیته ISO محیط نیترات براث برای شمارش کلنیهای باکتری باسیلوس سرئوس در دمای 30 درجه توصیه شدهاست.باکتریهای که قادربه دنیتریفیکاسیون نیترات هستند تولید گاز نیتروژن می نماید (واکنش Griess ).برای گروه باکتریهای گرم منفی که قادر به تخمیر گلوکز می باشند تستنیترات بسیارمهم میباشد. تخمیر نیترات یک پدیده غیر هوازی بسیار مهم میباشد که باعث ایجاد حلقه قرمز رنگ می شود (واکنش Griess ).اگر ارگانیسم به سرعت رشد نمود و به سرعت تخمیر کرد بایدآزمایش را تکرار نمود.با این تفاوت که سرعت قرائت نتیجه آزمایش باید سریع تر انجام گیرد.زیرا احتمال تبدیل نیترات به گاز نیروژن وجود دارد.


آگارنوترینت Nutrient Agar /with NaCI

یک محیط کشت عمومی است که برای نگهداری ارگانیسمها بصورت Stock میتوان از آن استفاده نمود.محیطMN-2401 برای کشت و رشد ارگانیسمهای سخت رشد مورد استفاده قرار نمی گیرد.اما محیط 3MN-240 بااضافه کردن 10% سرم خون اسب ,گوسفند برای رشد ارگانیسمهای سخت رشد مناسب میگردد.محیط 1MN-240فاقد نمک میباشد.لذا ازتشکیل حالت Swarming درProteus mirabillis جلوگیری مینماید.برای انکوبه کردنمحیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه نگداری نمایید.


براث نوترینت BrohNutrient

ازابن محیط برای مشخص کردن میزان آلودگی نمونه ها استفاده میگردد که احتمال آلوده بودن آنها به میکروارگانیسم ها کم میباشد . با اضافه نمودن 05/0% ماده تلوریت پتاسیم به یک لیترا زآن محیط مناسب رشدListeria MN-2401 برای کشت و رشد ارگانیسمهای سخت رشد مورد استفاده قرار نمی گیرد.اما محیط 3MN-240 با monocytogenesفراهم میگردد.همچنین با اضافه نمودن سرم خون اسب یا گوسفند میتوان ازآن برای جداسازی میکروب های سخت رشد نیزاستفاده نمود.نوترینت براث محیط مناسبی برای رشد و شناسایی Estaphylococci میباشد .برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه نگهداری نمائید.


سیستین تریپتون آگار Mediom OF Bafal

ازاین محیط برای بررسی نحوه استفاده باکتری های گرم منفی روده ای ازکربوهیدرات استفاده می شود جهت انجام آزمایش از 2لوله حاوی محیط به همراه قند اضافه شده مورد نظردرشرایط هوازی و بیهوازی استفاده می نماییم.نتایج نشان میدهد که باکتریهای احیا کننده اسید را درهرلوله هوازی و بیهوازی تولید میکنند و رنگ محیط را تغییر میدهد ولی باکتریهای اکسید کننده فقط درلوله هوازی تولید اسید میکند.درمحیط بیهوازی میزان رشد باکتری ها بسیار کم ودرنتیجه اسید تولید شده بسیارکم می باشد.بطوری که رنگ محیط تغییرنمیکند.باکتری هایی که به عنوان احیا کننده و اکسید کننده طبقه بندی نمی شوند درمحیط بیهوازی هیچ واکنشی نداشته ولی درمحیط هوازی تولید قلیا میکند.


آگاراورنج سرم Orange Serum Agar

ازاین محیط برای تشخیص کشت و شمارش ارگانیسمها مخرب مرکبات و فراورده های آن استفاده میگردد.تریپتون وعصاره مخمرموجود درمحیط تامین کننده مواد غذایی نیتروژنه مورد نیازبرای رشد ارگانیسمها می باشد و دکستروزدرحین تخمیر شدن انرژی لازم رشد را فراهم می آورد.عصاره پرتقال شرایط محیطی لازم برای رشد ارگانیسم هایاسید دوست و پارازیت گونه های مرکبات را محیا میسازد.روش کار بدین صورت است که پس از آماده کردن محیط 1 میلی لیترازنمونه مورد آزمایش را در پلیتها استرین میریزیم و 20 میلی لیترازمحیط آماده شده که دمای آن به 50درجه رسیده به آن می افزائیم .سپس برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 7 روز در دمای 30 درجه نگهداری و کلنی های رشد کرده را شمارش مینماییم.


پی.آ.براث PA Broth

محیط "هست یا نیست" که نام کامل آنPresence Absence Brothمیباشد برای جداسازی باکتریهای coliformازآب مورد استفاده قرارمیگیرد.به منظورجداسازی نمونه آلوده اب ازنمونه غیر آلوده در 100 میلی لیتر ازآب موردآزمایش هیچگونه اثری ازکلی فرم نباید دیده شود .این محیط برای تشخیص اولیه آلودگی آب مورد استفاده قرارمیگیرد و بعداز آن باید از محیط های تشخیصی دیگری همچون برلیانت گرین بایل براث (MB-1202 ) استفاده نمود.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای 37- 35 درجه قرار دهید.


فنل رد آگار / براث (Base) Phenol Red Agar (Base) /Broth

ازاین محیط کشت برای تشخیص انواع واکنشهای بیوشیمیایی(پس ازافزودن ماده بیوشیمیایی لازم)بوسیله پدیده تخمیراستفاده مینمائیم.در اثر تخمیر مواد افزوده شده و تقییرph محیط فنل رد موجود از رنگ قرمز به زرد تبدیل میگردد که این تغییررنگ یکی از راه های تشخیص محیط میباشد.برای کنترل Bacillus cereus توصیه می گردد.پس ازاتوکلاو کردن محیط به هر 90 میلی لیتر آن 10 میلی لیتر امولوسیون زرده تخم مرغ (زرده تخم مرغ + سرم فیزیولوژی با حجم مساوی ) اضافه نمایید برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در 37 درجه نگهداری نمایید.


آگارپلیت کانت Plate Count Agar

این محیط برای شمارش ارگانیسمهای زنده درشیر, لبنیات ,آب و فاضلاب توصیه میشود.وجود ماده تریپتون درمحیط تامین کننده آمینو اسید مورد نیازوجود ماده عصاره مخمرتامین کننده کمپلکس ویتامین B می باشد.مناسب ترین روش استفاده روش پورپلیت با رقتهای مختلف میکروبی می باشد جهت انکوبه کردن محیط توصیه میشود پلیت کشت داده شده را به مدت 48 ساعت در دمای 35 تا 32 درجه قرار دهید سایر روش های انکوبه کردن عبارتند از:

- مدت 7 تا 10 روز در دمای 5-7 درجه

- مدت 3 تا 5 روز در دمای 20 درجه

- مدت 2 تا 3 روز در دمای45 درجه

- مدت 2 روز در دمای 55 درجه


آگارپوتیتو دکستروز Potato Dexterose Agar

محیطی اسیدی است که برای کشت و شمارش کپک ها و مخمر ها مورد استفاده قرار میگیرد.عصاره سیب زمینی به همراه قند به رشد سریع قارچها کمک میکند و اسیدیته پائین محیط باعث عدم رشد گونه های میکروبی می گردد. اگر بخواهیم ازمحیط برای رشد کپک ها و مخمرها استفاده نمائیم باید ph محیط را با استفاده از اسید لاکتیک 10% به3/5 برسانیم.برای این کار هنگامی که دمای محیط به 50 درجه رسید 1 میلی لیتر اسید لاکتیک 10% به 100 میلیلیتر محیط استریل شده اضافه مینماییم. پس از اسیدی کردن محیط از حرارت دادن دوباره آن خودداری نمایید. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 5 روزدر دمای 21 درجه نگهداری و کلنیهای کپک قارچ ویا مخمررشد کرده را شمارش مینماییم.


آر- تو. آگارای R – 2A Agar

یک محیط پیشنهادی برای شمارش باکتریهای هتروتروف درآب میباشد.ازاین محیط به روش پورپلیت استفاده میشود. با استفاده ازاین محیط درصد کم آلودگی موجود د رنمونه های آب جداسازی وشمارش می گیرند.برای انکوبه کردن نیاز به تیمار حرارتی پائین و مدت زمان بالا می باشد تا ارگانیسم های زنده ای که تحت تاثیر کلرزنی مقاوم شده اند بصورت واقعی ارزیابی و شمارش میگردند.این محیط ازلحاظ مغذی بودن غنی نمیباشد و میزان کم مواد مغذی در این محیط مشابه محیط استاندارد آگارمیباشد .برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 7 روز در دمای35درجه نگهداری نمایید.


سابرو دکستروز آگار 4% Sabouraud Dexterose Agar 4%

محیطی اسیدی است که برای جدا نمودن انواع گونه های قارچ مورد استفاده قرار می گیرد.از این محیط بصورت ترکیب با آنتی بیوتیکهای مختلف می توان استفاده کرد و میتوان قارچهای پاتوژن را از مواد بسیار آلوده به قارچ و باکتری جدا نمود.جورج و همکارانش در سال 1954 با افزودن 5/0 گرم سیکلوهگزامید +2هزارواحد پنی سیلین +40هزار واحد استرپتومایسین به یک لیتر سابرو دکستروزآگار اتو کلاو و سرد شده به صورت آسپتیک دریافتند که قارچهای حساس به سیکلوهگزامید عبارند از:

Allescheria boydii-

-Aspergilus fumigatus

-Cyptococcus neoformans

و قارچهای حساس به پنی سیلین و استرپتومایسین عبارتند از:

-Actinomyces

-Nocardia asteroids


2%سابرو دکستروز براث Sabouraud Dexterose

محیطی اسیدی است که برای کشت و تکثیر درماتوفیتها مورد استفاده قرار می گیرد.کپکها مخمرها و باکتریهای اسید دوست قادر به رشد در این محیط میباشند.از این محیط برای کنترل فراورده های دارویی و آرایشی و بررسی حساسیت قارچها به آنتی بیوتیکها نبز می توان استفاده نمود.با اضافه نمودن سیکلوهگزامید و پنیسیلسن و همچنین استرپتومایسین از رشد باکتری های همراه قارچ می توان جلوگیری کرد. استفاده از این محیط باعث افزایش قدرجداسازی Candida albicans ازکشت خون نمونه های کلینیکی می گردد.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به 10 روز در دمای 25-22 نگهداری نمائید.


آگارسابرو کلرامفنیکل Sabrouraud Chloramphenicol Agar

یک محیط انتخابی و اسیدی است که برای رشد و جداسازی کپکها و مخمرها مورد استفاده قرارمی گیرد . پپتون و تریپتون موجود درمحیط تامین کننده نیتروژن مورد نیاز عامل کشت داده شده میباشد ودکستروزبه عنوان منیع انرژی محسوب میگردد.وجود کلرامفنیکل درمحیط ازرشد باکتریهای گرم مثبت وگرم منی جلوگیری مینماید.به منظورانکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 48 تا 72 ساعت در دمای 30 درجه نگهداری مینماییم.


براث /سابرو مالتوز آگار Sabouraud Maltose Agar / Broth

یک محیط اسیدی مناسب برای رشد و تکثیرکپکها و مخمرها است از این محیط برا بررسی قارچهای انگلی پوست ومو نیز استفاده میگردد.ph پایین این محیط ازرشد و تکثیرگروه زیادی ازباکتریها جلوگیری میکند.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 48 تا 72 ساعت در دمای 30-25 درجه نگهداری نمایید.به منظور اطمینان از رشد یاعدم رشد قارچ در محیط آنرا باید به مدت 4 تا 6 هفته انکوبه کرد.


براث سلنیت سیستئین (Base)Selenite Cystine Broth

یک محیط مغذی برای جداسازی سالمونلا از نمونه های کلینیکی (مدفوع) و غذایی است Typhiرا جداسازی نمایید.ماده سیستئین موجود در یک احیا کننده میباشد که باعث کاهش اثرسمی ماده بی سلینیت و Guth Salmonella کاهش اثرسمی ماده بی سلینیت وکاهش اثر سولفور تولید شده در محیط می شود و رشد سالمونلا را تسریع می نماید. سلینیت اضافه شده به محیط از رشد کلی فرمها و انتروکوکها در تا 12 ساعت اول انکوباسیون جلوگیری مینماید وبعد ازاین مدت اثر ممانعت کنده آن کمترمی شود.(سالمونلا, سودومونا و پروتئوسها کمتر تحت تاثیر این ماده هستند) میزان نمونه مورد استفاده در1تا2 گرم در 10 تا 15 میلی لیتر ازمحیط باشد و در صورت استفاده ازنمونه های مایع2 باید ازرقت برابرمحیط استفاده نمود.محیط را بیشتر از24 ساعت انکوبه نکنیدزیرا اثر سلینیت دراین محیط ازبین میرود. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را مدت 12 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگاراستارچ Starch Agar

از این محیط برای شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نشاسته درصنایع غذایی و نمونه های کلینیکی نیزاستفاده میگردد.به منظوربررسی محیط کشت داده شده پس از گذشت 48 ساعت سطح محیط را با محلول ید موجود در کیت گرم بپوشانید و به واکنش آن توجه نمایید.کلنی هایی که نشاسته را هیدرولیز کرده اند به صورت بیرنگ نمایان میشود.اماکلنی هایی که نشاسته را هیدرولیز نکرده اند به رنک آبی یا بنفش در می آیند.به منظور انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 48 ساعت در دمای 37-35 درجه نگهداری نمایید.


اس . آی .ام S.I.M Mediom (Sulphide.Indol.Motility.Mediom)

این محیط کشت به منظوربررسی حرکت تولید اندول و گازH2S توسط گونه های مختلف باکتری مورد استفاده قرار میگیرد.آزمایش احیای سولفوربه منظور تشخیص باکتریهای که قادربه احیای گوگرد هستند بکار میرود ود رتشخیص باکتریهای گرم منفی روده ای بسیار مهم میباشد.H2Sتولید شده توسط پدیده تخمیر با سولفات آهنی موجود در محیط ترکیب میشود و رسوب سیاه رنگ هیدروژن سولفوره ایجاد می نماید.آزمایش تولید اندول به منظو رتشخیص باکتری هایی بکار میرود که دارای آنزیم تریپتوفازهستند.این آزمایش جزءآزمایشهای گروه IMVIC می باشد و در تشخیص انتروباکتریاسه ها بسیار مهم است بدین صورت که آنزیم تریپتوفاز قادر است تریپتوفان موجود در محیط را به اندول آمونیاک و پیرویک اسید تبدیل نماید.با اضافه کردن معرف کواکس حلقه قرمز رنگی ایجاد میگردد که نشانه وجود اندول است شاخص حرکت باکتری ها به توانایی حرکتی باکتری و نوع کشت آن (کشت عمقی) بستگی دارد.به علت میزان کم آگار موجود در محیط باکتریهایی که قابلیت حرکت دارند با بجا گذاشتن خط حرکتی (بصورت شعاعی)قابل رویت می باشند به منظور انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18تا24 ساعت در دمای 37-35 درجه نگهداری نمایید.


آگارسیمون سیترات Simmon,s Citrate Agar

محیطی افتراقی است که با درنظرگرفتن توانایی باکتریهای میله ای شکل گرم منفی در مصرف سیترات سدیم به عنوان تنها منبع کربن در نظر گرفته شده است.آنزیمی که واکنش شکسته شدن سیترات را به عهده دارد به نام های گوناگون

Citrate Aldolas , Citritase, Citrate-lyas خوانده میشود.نخستین فراورده های حاصل از شکسته شدن سیترات

اگزالواستات و استات می باشد که در نهایت به پیروات و انیدرید کربنیک تبدیل می گردند بنابراین به نظر می رسد که قلیایی شدن محیط به دلیل تولید بیش از حد انیدرید کربنیک و ترکیب آن با سدیم و آب می باشد .که ایجاد کربنات سدیم نموده و باعث تغییر رنگ معرف بروموتیمول بلو از سبز به آبی تیره می گردد.آزمایش سیمون سیترات را بیشتر برای تشخیص E.coli (سیترات منفی) از Enterrobacter(سیترات مثبت )انجام می دهند.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24تا 48 ساعت در دمای 37 درجه نگهداری مینماید.


سالمونلا – آگارشیگلا S.S Agar (Salmonella – Shigella Agar)


یک محیط انتخابی – افتراقی است که برای جداسازی سالمونلا و بعضی نمونه های کلینیکی وغذایی مناسب می باشد.

وجود معرف برلیانت گرین در محیط از رشد باکتریهای کلی فرم کلبسیلا و آنتروباکتر جلوگیری مینماید و وجود عالم

سیترات رشد انواع گونه های سالمونلا و شیگلا را مساعد تر میکند.در اثر تخمیر لاکتوز موجود در محیط و احیای گوگرد گازH2Sایجاد میگردد که باعث تبدیل سولفید به سولفور میشود و از ترکیب آن با آهن رسوب سیاه سولفور آهن ایجاد می گردد.باکتری هایی که قادر به تخمیر لاکتوز هستند کلنی های قرمز رنگ ایجاد می کنند که به راحتی قالب تشخیص هستند.کلنی های سالمونلا و شیگلا به علت عدم توانایی در تخمیر لاکتوز بیرنگ مات و نور را از خود عبور میدهند در صورتی که انواع نادری از سالمونلا ها که قادربه تخمیر لاکتوز هستند تولید کلنی قرمز رنگ با مرکز سیاه مینماید.کلنی پروتئوسها به دلیل ایجاد سولفید آهن همیشه سیاه رنگ دیده میشود.برای انکوبه کردن محیط کشت 18 تا داده شده را به مدت18 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگارتی . سی . بی . اس T.C.B.S Agar (Thiosulphate Citrate Bile Sucrose Agar)

یک محیط کشت انتخابی برای جداسازی Vibrio میباشد.محیط کشت داده شده باید به مدت 24 ساعت در دمای 35 درجه انکوبه گردد.و نتیجه آزمایش باید بعد از24ساعت بررسی گردد زیرا بیشترانتروباکتریاسه های موجود در نمونه ها طی این مدت قادر به رشد نخواهند بود.احتمال رشد کلنی های Proteus و Faecalis .Strep نیز وجود دارد که براحتی ازکلنیهای ویبریو متمایز میشوند.(کلنی ویبریو به رنگ زرد و مسطح با قطر 2 تا 3 میلی متر میباشد در حالی که کلنیهای پروتئوس به رنگ آبی کم رنگ و با قطر 1میلی متر مشاهده میگردد.کلنی استرپتوکوک نیز با قطر کوچک و رنگ زرد دیده میشود)


براث تایوگلیکولات Thioglycollate Broth

از این محیط برای بررسی استریل بودن مواد نسبت به میکروبهای هوازی و بیهوازی استفاده می گردد.برای استفاده ازاین محیط به هیچگونه ماده(پارافین)ویا وسیله ای(جاربیهوازی )نیازنمیباشد زیراعوامل احیاء کننده با تایوگلیکولات

و سیستئین موجود در محیط ایجاد حالت بی هوازی می کند.ph این محیط به گونه ای است که تغییرات اسیدی یا قلیایی شدن محیط در رشد باکتری ها اثری ندارد.از این محیط برای کشت Closteridium و همچنین در محیط کشت خون مایع نیز می توان استفاده نمود.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24تا 48 ساعت

در دمای 37-35 درجه نگهداری نمایید.


آگارتومیتو جوس Tomato Juice Agar

از این محیط برای رشد و شمارش Lactobacilli استفاده میگردد.لاکتوباسیلوسهای اسید دوست در محیط حاوی آب گوجه فرنگی بخوبی رشد میکند.ph پایین محیط از رشد سایر باکتریهایی که با لاکتوباسیلوس ها از لحاظ نوع تغذیه شباهت دارند جلوگیری می نماید.پپتون و تریپتون موجود در محیط به عنوان منبع انرژی و تامین کننده کربوهیدرات و نیتروژن لازم رشد ارگانیسمها میباشد.در صورتی که بخواهیم لاکتوباسیلها را شمارش نماییم بهتر است ph محیط را با استفاده از 1 میلی لیتر اسید لاکتیک 10% ph محیط را به 1/5 برسانیم.به منظور انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 48 ساعت در دمای 37-35 درجه نگهداری نماییم.


واترتریپتون Tryptone Water

ازاین محیط برای آزمایش وجود E.coli درگوشت و فراورده های گوشتی استفاده میشود.درآزمایشهای آب نیزمیتوان ازاین محیط بجای محیط تریپتون براث استفاده نمود.این محیط برای بررسی آزمایش ایندول مناسب است زیرا تعدادی ازباکتریها توانایی تجزیه تریپتون وتولید ایندول را دارند واین توانایی ازخصوصیات تشخیصی مهم درآزمایشگاه های میکروبیولوژی است ایندول تولید شده درمحیط را باید توسط آزمایش کواکس یا ارلیش بررسی نمود.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای 35 درجه نگهداری نمایید.


تریپتون سویا آگار T.S.A (Trypyone Soya Agar)

یک محیط کشت عمومی و پایه میباشد که برای کشت اکثر باکتریها میتوان از آن استفاده نمود با اضافه نمودن 5% سرم خون اسب یا گوسفند فعالیت همولیتیکی باکتریها را میتوان بررسی نمود.بطور کلی موارد کاربرد آنرا به ترتیب زیر میتوان بیان نمود:

- برای بررسی مورفولوژیکی کلنیها

- برای بدست آوردن کشت خالص

- برای بدست آوردن مقدار کافی باکتری به منظور بررسی بیوشیمیایی آنها

- برای نگهداری سوشهای میکروبی

برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه نگهداری نمایید.


براث سویاتریپتون I (Trypyone Soya Broth) IST


یک محیط کشت پایه و بسیار مغذی است که برای بدست آوردن مقدارزیادی باکتری ازنمونه آزمایشی مورد استفاده قرار میگیرد.از این محیط برای شمارش باکتریها نیز می توان استفاده نمود. در صورت اضافه نمودن خون اسب یا گوسفند محیط مناسبی برای رشد باکتریهای سخت رشد میگردد.این محیط کشت برای تهیه محیط کشت خون مایع نیز مناسب میباشد.برای این منظور باید از یک ماده ضد انعقاد مناسب نیز استفاده نمود.این محیط برای کنترل استریل بودن مواد توصیه میگردد. برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه نگهداری نمایید.


آگارتریپل شوگر آیرون T.S.I (Triple Suger Iron Agar

این محیط تقریبا مشابه محیط کلیگر آیرون آگاراست و یکی از محیط های افتراقی برای جداسازی آنتروباکتریاسه ها میباشد.ازاین محیط برای تشخیص باسیلهای گرم منفی روده ای استفاده میکنند بدین صورت که دراثرتخمیرکربوهید- راتهای موجود در محیط (3قند موجود در محیط) و احیای گوگرد گازH2S ایجاد می شود و رسوب سیاه هیدروژن سولفوره نمایان میگردد.معرف فنل رد موجود در محیط با ایجاد حالت اسیدی برنگ زرد تبدیل میگردد. روش کشت به 2 صورت زیگزاگ(در قسمت شیب دار لوله )و عمودی(در قسمت استوانه ای لوله) میباشد.نتیجه کشت میکروبی حتما باید پس از 18 تا 24 ساعت بررسی گردد. جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


اوره آگار(پایه) Urea Agar (Base)

محیطی افتراقی است که معمولا برای شناسایی باکتریهای جنس Proteus و تشخیص سریع آنزیم اوره آز مورد استفاده قرارمی گیرد.همچنین از این محیط برای تشخیص هیدرولیز اوره توسط سایر آنتروباکتریاسه ها نیز استفاده می شود با این شرط که زمان انکوباسیون بیشتر از 48 تا 24 ساعت باشد.آنزیم اوره آز تولیدی بر اوره افزوده شده اثر می نماید و آنرا به آمونیاک ایندرید کربنیک و آب تبدیل میکند.آمونیاک تولید شده سبب قلیلیی شدن محیط و تغییر رنگ معرف فنل رد موجود به رنگ قرمز می شود.بنابراین اساس کار بر تغییر phمحیط به قلیایی شدن استوار است.اگر پپتون و یا ترکیبات پروتئینی دیگر محیط دارای مقادیر زیادی از اسیدهای آمینه بازیک باشند. در اثر هیدرولیز آنها محیط قلیایی می گردد.در محیط اوره آگار اثر آنزیم اوره آز کند است بنابراین لازم است مقدار باکتری مورد آزمایش نسبتا زیاد و میزان محیط کشت موجود در لوله کم باشد تا واکنش سریع تر حاصل گردد.معمولا زمان بررسی محیط کشت داده شده 3 تا 5 ساعت پس از کشت میباشد.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 5 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


اوره براث (پایه) base)BrothUrea )

یک محیط افتراقی برای جداسازی سالمونلا و شیگلا از سایر گروه های اوره آز مثبت آنتروباکتریاسه مثل پروتئوس مناسب می باشد و به منظور بررسی آزمایش مدفوع توسط سو آب از قسمت رکتال مورد استفاده قرار می گیرد.درمحیط اوره براث اثر آنزیم اوره آز سریعتر از محیط اوره آگار میباشد.و با میزان کمی از باکتری نیز نتیجه حاصل میگردد. به منظور انکوبه کردن محیطکشت داده شده را به مدت بیش از 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگارویولت رد بایل V.R.B Agar (Violet Red Bile Agar)

یکی از محیط های انتخابی است که بخاطر داشتن لاکتوز برای بررسی وشمارش Coli aerogenes در آب صنایع غذایی و لبنیات مورد استفاده قرار می گیرد وجود نمک صفراوی و کریستال ویولت در این محیط از رشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری میکند.در نتیجه استفاده ارگانیسمها ازلاکتوز موجود درمحیط و تخمیرآن ph محیط اسیدی میگردد که باعث رویت کلنیهای ارغوانی رنگ با هاله کمرنگ میشود.باکتریهای لاکتوز منفی یا آن سری از باکتریها که لاکتوز را دیر تخمیر میکنند تولید کلنیهای بیرنگ میکند که ممکن است هاله سبز رنگ نیز داشته باشد .جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


ویولت رد بایل گلوکزآگار V.R.B.G Agar (Violet Red Bile Glucose Agar

یک محیط انتخابی برای جداسازی Enterobacteriaceae در صنایع غذایی میباشد.در این محیط به دلیل وجود گلوکز شناسایی کلی فرم ها به راحتی امکان پذیر است.پپتون و عصاره مخمر یک محیط غذایی مناسب رشد باکتری را فراهم می آورند و عصاره مخمر موجود درمحیط یک منبع تامین کننده ویتامین ها ی گروهBمی باشد.از دو ماده دکستروز و نوترال رد برای شناسایی تخمیر گلوکز توسط باکتری استفاده میشود و نمک صفراوی و کریستال ویولت موجود از رشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری مینماید.جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگارایکس . ال . دی . X.L.D Agar (Xylose Lysine Deoxycholate Agar

این محیط تقریبا مشابه محیط کلیگر آیرون آگاراست و یکی از محیط های افتراقی برای جداسازی آنتروباکتریاسه ها میباشد.ازاین محیط برای تشخیص باسیلهای گرم منفی روده ای استفاده میکنند بدین صورت که دراثرتخمیرکربوهید- راتهای موجود در محیط (3قند موجود در محیط) و احیای گوگرد گازH2S ایجاد می شود و رسوب سیاه هیدروژن سولفوره نمایان میگردد.معرف فنل رد موجود در محیط با ایجاد حالت اسیدی برنگ زرد تبدیل میگردد. روش کشت به 2 صورت زیگزاگ(در قسمت شیب دار لوله )و عمودی(در قسمت استوانه ای لوله) میباشد.نتیجه کشت میکروبی حتما باید پس از 18 تا 24 ساعت بررسی گردد. جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید.


آگارییست اکسترکت Yeast Extract Agar

یک محیط مغذی است که برای شمارش میکروارگانیسمها د رآب مورد استفاده قرار میگیرد.در این محیط با شمارش کلنی های رشد یافته میتوان درخصوص آب مورد آزمایش نظرکلی بیان نمود برای استفاده ازاین محیط ابتدا با محلول رینگراستریل شده رقتهای مختلف را آماده میکنیم (1 دهم) سپس یک میلی لیتر از محلولی که بالاترین رقت را دارد در 2 پتری دیش میریزیم.(همچنین1میلی لیر از ماده رقیق نشده را نیز به روش بالا اضافه می کنیم)به ظرف پتری دیش آماده شده 15 میلی لیتر محیط کشت 50-45درجه اضافه می نماییم. سپس با حرکت دادن ظروف محیط را بخوبی مخلوط میکنیم.پتری دیش ها را در 2 دمای 37 و 22 درجه به ترتیب به مدت 24 ساعت و 3 روز انکوبه می کنیم.پلیتهایی که دارای 30 تا 300 کلنی باشند را جهت شمارش انتخاب می نماییم.اگر پلیتی کمتر از 30 کلنی داشت از آن صرف نظر میکنیم.پلیتی که مربوط به ماده رقیق نشده میباشد حتی با 30 کلنی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.


آگارییست گلوکز کلرامفنیکل Y.G.C (Yeast Glucose Chloramphenicol Agar)

یک محیط انتخابی برای جداسازی و شمارش قارچها و مخمرها ازشیرلبنیات ومواد غذایی میباشد.نام دیگراین محیط e Agar Yeast Glucos Chloramphenicol میباشد.این محیط به علت داشتن ماده عصاره مخمر حاوی مقدار زیاد نیتروژن و منبع ویتامین های گروه B میباشد. گلوکز موجود در محیط به عنوان تامین کننده انرژی لازم برای رشد میباشد.کلرامفنیکل به عنوان آنتی بیوتیک مقاوم به حرارت از رشد باکتریها درمحیط جلوگیری می نماید. جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 2 تا 5 روز در دمای 22-25 نگهداری نماید.


براث مالاشیت گرین Malachit Green Brot

یک محیط مغذی و انتخابی است که برای جداسازی Pseudomon aeruginosa از آب و مواد غذایی مورداستفاده قرار میگیرد.دو ماده پیتون و بیف اکسترکت تامین کننده انرژی و منع نیتروژن مناسب برای رشد باکتری میباشد و ماده مالاشیت گرین موجود در محیط باعث توقف رشد فلور نرمال میشود اما بر روی aeruginosaP.اثر باز دارنده رشد ندارد.برای انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه نگهداری کنید.


رینگر Ringer Powder

محلول رینگر از لحاظ خاصیت ایزوتونیکی از محلول 9 در هزار نمک در آب مناسب تر میباشد این محلول پس از اتوکلاو رسوب نمیدهد.برای تهیه سوسپانسیونهای سلولی یا محلولهای رقیق کننده ازرینگر یک چهارم استفاده میشود.


براث تتراتیونات Tetrathionate Broth

یک محیط انتخابی برای جداسازی سالمونلا به استثنای Salmonella typhi میباشد.ازاین محیط برای جداسازی سالمونلاازمدفوع فاضلاب وسایرمواد آلوده استفاده میشود.وجود نمک صفراوی وید باعث میگردد که کلیه باکتریهایی که قادربه احیای تتراتیونات هستند در این محیط رشد نمایند درصورتی که باکتریهای گرم مثبت و کلیه باکتریهایی که جزء فلور دائمی روده نیستند در این محیط رشد نمی نمایند.در فرمول ساخت این محیط ماده تتراتیونات وجود ندارد واین ماده پس از اکسیداسیون تیوسولفات در محیط وترکیب آن با ید اضافه شده ایجاد میگردد.به منظور انکوبه کردن محیط کشت داده شده را باید به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37-35 نگهداری نمائید.


لیست محیط کشت آزمایشگاه

1

آنتی بیوتیک آگار1

2

آنتی بیوتیک آگار2

3

آنتی بیوتیک براث

4

آزاید بلاد آگار

5

آزاید دکستروز براث

6

آگارآگار

7

اورنج سرم آگار

8

EC براث

9

اوره آگار

10

اوره براث

11

اورنتین براث

12

OF مدیوم

13

EMB آگار

14

برد پارکر

15

برین هارت اینفوژن آگار

16

برین هارت اینفوژن براث

17

بلاد آگار

18

BGB آگار

19

BGB براث

20

بروسلا آگار

21

بایل اسکولین آگار

22

بیسموت سولفیت آگار

23

پیتون سویا

24

پیتون کازئین

25

پیتون گوشت

26

پیتون واتر

27

پسودموناس P

28

پسودموناس F

29

پلیت کانت آگار

30

PDA

31

TcBS آگار

32

TSI

33

تایوگلی کولات مدیوم

34

تتراتیونات براث

35

تریپتون واتر

36

تریپتوز آگار

37

تریپتوز براث

38

تایوگلی کولات براث

39

GC آگار

40

چاپ من آگار

41

دکستروز براث

42

دزوکسی کلات سیترات آگار

43

دزوکسی کلات آگار

44

ریس اکستراکت

45

سابرو 2% دکستروز آگار

46

سابرو 2% دکستروز براث

47

سالمونلا آگار

48

سالمونلا شیگلا ( ss )

49

سلکتیو آگار

50

سلینت F

51

سلینت سیستئین براث

52

سولفیت آیرون آگار

53

ستریماید آگار

54

SIM مدیوم

55

SPS

56

KF

57

کینگ آگارA

58

کینگ آگار B

59

کازو براث

60

گلوکز آگار

61

گلوکز براث

62

LB آگار

63

LB براث

64

لاکتوز براث

65

لوریل سولفات

66

لایزین آیرون آگار

67

LDS

68

لیتموس میلک

69

لیتموس لاکتوز آگار

70

My آگار

71

M-ENDO آگار

72

MRS آگار

73

MRS براث

74

MR-VP

75

مالاشیت گرین براث

76

مانیتول سالت فنل رد

77

مالت اکسترکت

78

مالت اکسترکت آگار

79

مک کانگی براث

80

مک کانگی آگار

81

مولر هینتون آگار

82

مولر هینتون براث

83

میلک آگار

84

NA

85

NB

86

VRB

87

YGC

88

یست اکسترکت

89

یست اکسترکت آگار

90

XLD آگار


Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek