لیست اقلام شیشه ای زیماکس


 

حجم

نام کالا

ردیف

حجم

نام کالا

ردیف

250

A بالن ژوژه زیماکس

41

25

ارلن دهانه تنگ

1

500

A بالن ژوژه زیماکس

42

50

ارلن دهانه تنگ

2

1000

A بالن ژوژه زیماکس

43

100

ارلن دهانه تنگ

3

2000

A بالن ژوژه زیماکس

44

200

ارلن دهانه تنگ

4

50

بطری درپیچدار اتوکلاو

45

250

ارلن دهانه تنگ

5

100

بطری درپیچدار اتوکلاو

46

300

ارلن دهانه تنگ

6

250

بطری درپیچدار اتوکلاو

47

500

ارلن دهانه تنگ

7

500

بطری درپیچدار اتوکلاو

48

1000

ارلن دهانه تنگ

8

1000

بطری درپیچدار اتوکلاو

49

2000

ارلن دهانه تنگ

9

2000

بطری درپیچدار اتوکلاو

50

3000

ارلن دهانه تنگ

10

5000

بطری درپیچدار اتوکلاو

51

5000

ارلن دهانه تنگ

11

10000

بطری درپیچدار اتوکلاو

52

100

ارلن دهانه گشاد زیماکس

12

20000

بطری درپیچدار اتوکلاو

53

250

ارلن دهانه گشاد زیماکس

13

50

بالن ساده ته صاف و گرد

54

500

ارلن دهانه گشاد زیماکس

14

100

بالن ساده ته صاف و گرد

55

1000

ارلن دهانه گشاد زیماکس

15

250

بالن ساده ته صاف و گرد

56

100

ارلن درپیچدار زیماکس

16

500

بالن ساده ته صاف و گرد

57

250

ارلن درپیچدار زیماکس

17

1000

بالن ساده ته صاف و گرد

58

500

ارلن درپیچدار زیماکس

18

2000

بالن ساده ته صاف و گرد

59

1000

ارلن درپیچدار زیماکس

19

10000

بالن ساده ته صاف و گرد

60

5

بشر کوتاه زیماکس

20

20000

بالن ساده ته صاف و گرد

61

10

بشر کوتاه زیماکس

21

25

بالن ژوژه رنگی

62

25

بشر کوتاه زیماکس

22

50

بالن ژوژه رنگی

63

50

بشر کوتاه زیماکس

23

100

بالن ژوژه رنگی

64

100

بشر کوتاه زیماکس

24

250

بالن ژوژه رنگی

65

150

بشر کوتاه زیماکس

25

500

بالن ژوژه رنگی

66

250

بشر کوتاه زیماکس

26

1000

بالن ژوژه رنگی

67

400

بشر کوتاه زیماکس

27

10

پیکنومتر

68

600

بشر کوتاه زیماکس

28

25

پیکنومتر

69

800

بشر کوتاه زیماکس

29

50

پیکنومتر

70

1000

بشر کوتاه زیماکس

30

100

پیکنومتر

71

2000

بشر کوتاه زیماکس

31

5

Aمزور مدرج زیماکس

72

3000

بشر کوتاه زیماکس

32

10

مزور مدرج زیماکسA

73

5000

بشر کوتاه زیماکس

33

25

مزور مدرج زیماکسA

74

10000

بشر کوتاه زیماکس

34

50

مزور مدرج زیماکسA

75

5

A بالن ژوژه زیماکس

35

100

مزور مدرج زیماکسA

76

10

A بالن ژوژه زیماکس

36

250

مزور مدرج زیماکسA

77

25

A بالن ژوژه زیماکس

37

500

مزور مدرج زیماکسA

78

50

A بالن ژوژه زیماکس

38

1000

مزور مدرج زیماکسA

79

100

A بالن ژوژه زیماکس

39

2000

مزور مدرج زیماکسA

80

200

A بالن ژوژه زیماکس

40Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek