الف) ملزومات شیشه ای

(SHOTT-GLASSCO-SIMAX-GLASS WERK-ISOLAB)

ب) ملزومات پلاستیکی مصرفی

(TEFA-FL-MAXWEL-CITOTEST-BIOTEST)

ج) ملزومات اندازه گیری حجمی

(HAMILTON-BRAND-DRAGON-MICROLIT-EPPENDORF)

د) ملزومات ایمنی و حفاظت فردی ←کمپانی برتر از کشورهای سوئد، ایتالیا ، چین

ه) ملزومات دامپزشکی ←کمپانی برتر از کشورهای سوئد، ایتالیا ، چین

و) ملزومات لبنی و غذایی ←کمپانی برتر از کشورهای آلمان ، فرانسه ، دانمارک


Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek